Informácia Urbáru Vrbica , Pozemkové spoločenstvo pre členov o súčasnej situácii vyvlastňovacieho konania k "Modernizácie železničnej trate Žilina -Košice úsek Liptovský Mikuláš -Poprad

[pridané: 15.05.2019]

Informácia Urbáru Vrbica, Pozemkové spoločenstvo k súčasnej situácii vyvlastňovacieho konania spoločnej nehnuteľnosti patriace podielnikom urbáru Vrbica "Modernizácie železničnej trate Žilina - Košice úesk trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry /mimo/", ktoré má na starosti fy REMING CONZULT a.s., Trnavská cesta 27, Bratislava 3:

Sučasná situácia o oddelenie a výkup novovytvorených pozemkov zo spoločnej nehnuteľnosti patriacej podielníkom urbáru Vrbica bola prejednaná na valnom zhromaždení vlastníkov podielnikov spoločenstva dňa 30.03.2019.Naďalej pretrváva nedoriešený stav aj na odčlenených pozemkoch pre prekládku železničnej trate. Podľa informácii spoločnosti Reming-Consult, ktorá výkup pre ŽSR  zabezpečuje už viac ako 50 % výmery týchto pozemkov majú vykúpené. Na listoch vlastníctva sa tieto zmeny neprejavili.ŽSR pokračujú vo vyvlastňovaní pozemkov a obmedzení vlastníckych práv zotrvávajú na svojom znaleckom posudku , ktorý si dali vypracovať, našu požiadavku na vyššiu náhradu stále odmietajú a rovnako aj naše upozornenia na protiprávnosť ich postupu.V r.2018 sa uskutočnilo viacero vyvlastňovacích konaní.Spolu s našim právnym zástupcom sme sa zúčastnili na 4 rokovaniach na OÚ Žilina v zastúpení našich členov, ktorí nás k tomu splnomocnili.Žiadne z uvedených konaní zatiaľ nebolo uzavreté vydaním právoplatného rozhodnutia.Vyvlastňovacie konanie z 12.06.2017 bolo v r.2018 správoplatnené , po dohode so zastupovanými členmi právny zástupca podal žalobu na správnom súde Žilina, do ktorého kompetencie takýto spor patrí , zatiaľ pojednávanie nebolo vytýčené.