Dôležitý oznam o zrážkovej dani na podiely člena pozemkového spoločenstva

S účinnosťou od 1. 1. 2017 sa v súlade s § 3 ods. 1 písm. g) ZDP zdaňuje (je predmetom dane) aj:

Uvedené podiely na zisku a na majetku pozemkového spoločenstva sú zdaňované rovnako ako dividendy daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %, resp. ak plynú zo zdrojov v zahraničí, zdaňujú sa v rámci osobitného základu dane podľa § 51d ZDP.

Na tieto podiely na zisku sa zavádza oslobodenie do výšky 500 eur vyplácaných podielov uvedené v § 9 ods. 1 písm. n) ZDP. Podľa tohto ustanovenia, ak podiely člena pozemkového spoločenstva uvedené v § 3 ods. 1 písm. g) ZDP v príslušnom zdaňovacom období nepresiahnu 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, sú od dane oslobodené.

V prípade, ak takto vymedzený príjem presiahne 500 eur, potom sa

1. daň z tohto príjmu vyberie zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. r) len zo sumy presahujúcej 500 eur od jednotlivého platiteľa dane v príslušnom zdaňovacom období,

2. zahrnie sa do osobitného základu dane podľa § 51e len v sume presahujúcej 500 eur od jednotlivého pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou v príslušnom zdaňovacom období.

V súlade s prechodným ustanovením § 52zi ods. 5 písm. a) ZDP úpravy týkajúce sa podielov členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom tohto pozemkového spoločenstva alebo podiel na likvidačnom zostatku tohto pozemkového spoločenstva účinné od 1. 1. 2017 sa aplikujú na tieto podiely vykázané za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2017.