História

Z histórie urbariátov

V januári 1767 bolo vydané nariadenie Márie Terézie, ktoré uvádzalo výhody pre poddaných a ich povinnosti voči zemepánovi s rozsahom pôdy, ktorú užíva. "Urbár" bola kniha v ktorej boli zapísaní poddaní, pracujúci na poliach a lesoch panstiev. Uvádza sa, že poddaný hospodáriaci na jednej usadlosti bol povinný odpracovať pre svojho zemepána 52 dní so záprahom alebo 104 dní pešo. Želiari s domom boli povinní odpracovať na panskom 18 dní, bez domu 12 dní ročne. Za "domový grunt" (záhradu a pozemok) na ktorom stál dom platili poddaní zemepánovi 1 zlatý ročne. Ďalej bola povinnosť odvodu zemepánovi a cirkvi z vyprodukovanej úrody, ako aj rôzne naturálne dávky. Zmena v urbárskych pomeroch nastala v roku 1848 (dôsledok revolučných udalostí), kedy sa z poddaného voči pozemkom stal tento ich plným vlastníkom.

V roku 1853 bol vydaný tzv. Urbársky patent, ktorým sa úplne zrušil dovtedajší urbársky pomer voči zemepánovi, čím sa urbárnici stali i právnymi vlastníkmi poddanskej pôdy. Po znárodnení v roku 1948 sa urbariáty zrušili a vznikli družstvá, ktoré prebrali určitým spôsobom model urbariátov.
Po roku 1989 sa začali vracať majetky podielníkom a vznikli spoločenstvá na historickom základe bývalých urbariátov, ale nevznikli na účely podnikania.

Až zákon z r. 1995 ustanovil presné podmienky vzniku pozemkových spoločenstiev, ktoré platia dodnes. (zákon č.181/1995 Zz.).

Z histórie Vrbického urbáru

Vrbičania okrem vlastníctva bývalých urbárskych usadlostí javili záujem aj o lesné majetky. V roku 1868 bol zriadený osobitný výbor na prehliadku lesov v Iľanovskej doline a vo Svaríne. V rámci uzavretej dohody medzi erárnym panstvom Liptovský Hrádok a bývalými poddanými z Vrbice došlo v roku 1882 k vyčleneniu lesného majetku do súkromného nerozdeleného a spoločne spravovaného a uživaného vlastníctva.
Bývalí poddaní získali dva lesné hospodárske celky a to v katastri Iľanova a v katastri Východná (Iľanovská dolina a Svarín). V Iľanovskej doline sa jednalo o lokality Veľká Iľanová, Besná, Ravná, Blatná, Javorová, Vráta, Biela Skala (lúky, pasienky, lesy) vo Svaríne sa jednalo o Hnilé, Zápoľná, Sokoly, Pod Smrečky, Vrabcová.

O obohatenie urbárneho majetku sa pričinili vrbickí Amerikáni. Pri návrate z Ameriky investovali do pôdy , ktorú neskôr odkúpili súkromníci - členovia urbariátu vo Vrbici. Jednalo sa o Demänovskú dolinu, lokality Kobylá, Ploská, Šulkovo, Nižné Vyšné, Hlboká, Lúčky, Ostredok, Nové chodníky, Otupnô, Zadné, Spoločná kotlina, Priečno. Niektoré z uvedených lokalít odkúpili Vrbičania spoločne s obyvateľmi Ploštína, čim sa vytvorli dve spoločne užívané parcely. Odkúpy boli od rodiny Palugyayovcov. V chotári Vrbice bola lokalita lesnej pôdy Predný a zadný Háj, kde boli aj pasienky.

V roku 1943 vzrástol urbársky majetok v Demänovskej doline o lokality Machnatô a Veľká Čierna od statkárov Kubíniovcov. Ešte predtým v roku 1924 sa naskytla možnosť zakúpenia lesných pozemkov v k.ú. Demänovská dolina lokality Beníková, Malá Čierna, Okno, Uhlište od Povolného z Demänovej.

Po II. Svetovej vojne sa nadobudnuté urbárske majetky využívali :

Historický proces obnovy urbárskych majetkov sa uskutočnil v období 1991 a to 26.2.1991 kedy vznikol Urbár Vrbica Pozemkové spoločenstvo. Splnomocnencom bol MVDr. Milan Húdik. Urbár bol zapísaný do registra občianskych združení na Ministerstve vnútra, kde boli uvedené identifikačné údaje o spoluvlastníkoch, o orgánoch spoločenstva a spôsobe zastupovania navonok. Výborom boli spracované stanovy, ktoré boli schválené na zhromaždení členov 17.4.1994. Spoločenstvo bolo bez právnej subjektivity. Od tejto doby došlo periodicky každé 4 roky k obmene výboru spoločenstva a dozornej rady. Od roku 2008 na základe návrhu a odsúhlasenia zhromaždenia členov je Urbár Vrbica Pozemkové spoločenstvo, so sídlom Liptovský Mikuláš ul. 1. mája 95 zaregistrované pod číslom 2/2008-PS/1 na obvodnom lesnom úrade v Liptovskom Mikuláši ako spoločenstvo s právnou subjektivitou. Riadi ho štatutárny orgán - výbor a Dozorná rada, ktoré sú volené zhromaždením členov na 4-ročné volebné obdobie. V podielovom spoluvlastníctve sú zaregistrované aj budovy a zariadenia investičného charakteru :

v k.ú. Demänovská dolina 

v k.ú. Závažná Poruba 

v k.ú. Východná 

v k.ú Liptovský Mikuláš 

Raz ročne obyčajne v I.štvrťroku sa koná zhromaždenie členov, na ktorom sa prijímajú závažné týkajúce sa spoločnej nehnuteľnosti a práce orgánov spoločenstva. Pre informáciu členov výbor zasiela podielníkom v rámci pozvánky na zhromaždenie členov spoločenstva potrebné materiály, aby boli členovia oboznámení s činnosťou výboru spoločenstva. Pre zlepšenie komunikácie členmi slúži aj táto webová stránka.