O našich lesoch

Lesy urbáru sa nachádzajú v troch lesných celkoch:

LC Čierny Váh (Svarín)              PSL 2014 – 2023 o výmere  235,39 ha
LC Liptovský Mikuláš 2.             PSL 2017 – 2026 o výmere    57,41 ha
LC Demänová                            PSL 2018 – 2027 o výmere 2226,51 ha
* PSL – Program starostlivosti o lesy – platnosť

Celková výmera lesných pozemkov podľa PSL je 2519,31 ha. Pozemkové spoločenstvo obhospodaruje 2254, 11 ha lesných porastov, z toho 753,76 ha (33%) sú lesy hospodárske a 1500,35 ha (67%) sú lesy ochranné.

Celková zásoba lesných porastov podľa PSL predstavuje 458 349 m3 drevnej hmoty, z toho 443 608 m3 ihličnatej a 14 741 m3 listnatej. Programy starostlivosti o lesy stanovujú decenálny objem ťažby a tým možnosť vyrúbať v období rokov 2014 – 2027 49 913 m3 dreva. Ročný etát je 4991m3.

Pri obnove lesných porastov, po rozsiahlych veterných a kôrovcových kalamitách v smrekových porastoch v posledných rokoch znižujeme podiel zastúpenia smreka a vnášame aj iné cieľové dreviny – jedľu, borovicu, smrekovec, javor horský a buk na zabezpečenie lepšej stability porastov.

Najväčšiu výmeru lesných porastov (88%) obhospodarujeme na LC Demänová v Národnom parku Nízke Tatry (3. stupeň ochrany), kde sú aj ochranné pásma II. a III.stupňa vodných zdrojov, ktoré slúžia pre zásobovanie pitnou vodou mesta Liptovský Mikuláš a príslušných obcí.

Ako vlastníci lesov povinní strpieť obmedzenia ochrany prírody a krajiny, podľa stupňov ochrany nasledovne:

Lesný celok Stupne ochrany [ha]
1. 2. 3. 4. 5.
Demänová   0,23 1786,78 23,09 175,27 1985,37
Čierny Váh   216,27       216,27
Lipt. Mikuláš 2. 52,47         52,47
Spolu [ha] 52,47 216,50 1786,78 23,09 175,27 2254,11

 

V národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina (5. stupeň) obhospodarujeme 175,27 ha lesných porastov, v ochrannom pásme Národnej prírodnej pamiatky Vrbické pleso (4. stupeň) 23,09 ha a na území európskeho významu Ďumbierske Nízke Tatry (3. stupeň) obhospodarujeme 1593,16 ha lesných porastov.

Hospodárenie je značne ovplyvnené aj náročnými prírodnými podmienkami. Väčšina rozlohy lesov aj zásob sa nachádza na svahoch so sklonom viac ako 50%, 174 ha tvoria neúrodné lesné pozemky (Dereše, Stavy) a 34 ha vysokohorské pozemky – hole (Poľana). Špecifikom je aj skutočnosť, že až 67% našich lesov sú lesy ochranné a len 33% tvoria lesy hospodárske.

Obhospodarované lesy sa nachádzajú v nadmorskej výške od 600 m (Háj) do 1900 m (Poľana). Lesné vegetačné stupne (LVS) sú zastúpené od štvrtého HSTL 411 Živné bučiny na LC Liptovský Mikuláš 2. až po ôsmy HSTL 850 Vápencová kosodrevina na LC Demänová.

Najväčšiu plochu 720 ha zaberá 6. LVS (smrekovo-bukovo-jedľový) 485 ha 7. LVS (smrekový) a 372 ha zaberá kosodrevina 8. LVS.

Spoločenstvo obhospodaruje lesy trvalo udržateľným spôsobom v súlade s kritériami difinovanými Slovenským systémom certifikácie lesov PEFC. Osvedčenie o účasti na certifikácii lesov č.2039/2017 zo dňa 20.10.2017


Lyžiarske stredisko Jasná

Na časti spoločnej nehnuteľnosti „Jasná“ sa nachádza turisticko-športové centrum zimnej i letnej rekreácie. Nachádza sa v geomorfologickom celku Nízke Tatry v chránenom území národného parku NAPANT v závere Demänovskej doliny.

Jasná je najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku. Je situované po oboch stranách Chopku(2 024 m n. m.) Nachádza sa tu 13 lanoviek a 10 vlekov celkovou dĺžkou zjazdoviek približne 49 km a ubytovacie zariadenia.

Na uvedenej časti spoločnej nehnuteľnosti „ Jasná“ , v  súlade s platným Územným plánom obce Demänovská dolina naše spoločenstvo v minulosti a v súčasnosti  uzatvára po schválení zhromaždením členov spoločenstva nájomné zmluvy so spoločnosťami, ktoré podnikajú v oblasti cestovného ruchu.

Členstvo v organizáciách

Urbár Vrbica je členom organizácií , ktoré zastupujú urbár a presadzujú jeho záujmy na regionálnej a celoslovenskej úrovni.

Urbár je členom:

Liptovsko - Tatranského združenia vlastníkov lesov , Liptovský Mikuláš.

Únie Regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska , Dubnica nad Váhom.

Slovenskej lesníckej komory Zvolen .