Dokumenty

Postup pri prevode spoluvlastníckeho podielu člena pozemkového spoločenstva na inú osobu je podrobne upravený v zmluve o pozemkovom spoločenstve.


Vlastníci podielov môžu vykonávať svoje dispozičné oprávnenia prevodom iba celého svojho podielu na iné osoby a to za podmienok uvedených v zákone č. 97/2013 Z.z. .
 

Pri drobení jednotlivých vlastníckych podielov (pri vysporiadaní dedičov) nesmú vzniknúť vlastnícke podiely spoločnej nehnuteľnosti s menšou výmerou ako 2 000 m².
 
Ak by člen pozemkového spoločenstva - spoluvlastník uskutočnil prevod svojho podielu na inú sobou než blízku osobu bez rešpektovania predkupného práva ostatných členov pozemkového spoločenstva - spoluvlastníkov, je prevod (predaj, darovanie, zámena, iná zmiešaná zmluva) neplatný.
 
Neplatnosti prevodu sa môže dovolať ktorýkoľvek z členov pozemkového spoločenstva - spoluvlastníkov.
 
Z dôvodu vykonania zmien v registrácii členov je žiadúce, aby každý člen pozemkového spoločenstva - spoluvlastník oznámil výboru pozemkového spoločenstva každý prevod i svojho spoluvlastníckeho podielu na osoby blízke.